Next Prev

กลองชุด

กลอง จังหวะที่เร้าใจสอดคล้องกับการควบร่างกายให้เป็นไปตามท่วงทำนอง  พื้นฐานของการใช้มือและเท้า เพื่อควบคุมเสียงของ กลองเบสดรัม,  กลองสแนร์,   กลองทอม,  ฉาบ เป็นต้น  นั้นหมายถึงว่าเราจะได้เรียนรู้วิธีการควบคุมร่างกายทุกส่วนไปพร้อมกับการเรียนรู้การอ่านโน้ต  เพื่อนำไปฝึก  รูปแบบจังหวะ ROCK   JAZZ  POP  ฯลฯที่ถูกต้อง