“ดนตรีคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิต” รศ.ดร. สุกรี เจริญสุข

“พรสวรรค์ สร้างได้” รศ.ดร. สุกรี เจริญสุข

“มนุษย์คือผลผลิตของสิ่งแวดล้อม” Shinichi Suzuki

Our Courses

ดนตรีสำหรับเด็ก

เป็นหลักสูตรพื้นฐานทางดนตรี ที่มีกิจกรรมการเล่นต่าง ๆ เช่น Game song. Fingerplay. Movements. โดยเน้นกิจกรรมที่ทำให้เด็กสนุกสนานกับการเรียน มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนดนตรี และช่วยพัฒนาสิ่งที่สำคัญในด้านต่างๆของเด็กเช่น อารมณ์ สังคม สติปัญญา กล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ รู้จักคิด กล้าร้องเพลงและกล้าแสดงออก

เครื่องสาย

เครื่องสายตะวันตก ประกอบด้วย Violin Viola Cello และ Double Bass สี่เครื่องนี้เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสี มีลักษณะเสียงไพเราะ นุ่มนวล สามารถเล่นได้ทั้ง Solo Chamber Music และ วง Orchestra Violin

เสียงสูงที่สุดในตระกูลเครื่องสาย มีลักษณะเสียงไพเราะ พกพาได้สะดวก Viola เสียงตำ่กว่าไวโอลิน มีลักษณะเสียงทุ้ม หวาน พกพาได้สะดวก Cello เป็นเครื่องที่ต้องนั่งเล่น เสียงต่ำ นุ่มลึก Double bass เป็นเครื่องที่ใหญ่และเสียงต่ำที่สุด จุดเด่นไว้คอยเป็นหลักและอุ้มวงใน Orchestra

เปียโน

เปียโนเครื่องเดียว แต่สามารถเล่นด้วยกันได้หลายๆ คน  ทำให้คุณสนุกกับเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่มาเล่นเปียโนด้วยกันได้ เราสามารถเล่นบทเพลงง่ายๆ ได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเรียน

เปียโนช่วยพัฒนา IQ ในเด็ก และช่วยให้เด็กมีวินัยในตนเองมากขึ้น  ไม่เว้นแม้ผู้ใหญ่สามารถเพิ่งพลังสมองได้จากการเรียนเปียโน  เปียโนเครื่องเดียวสามารถทำให้เสียงเพลงออกมาเหมือนวงดนตรีขนาดเล็กๆ ได้โดยไม่ต้องมีเครื่องประกอบใดๆ

กีต้าร์คลาสสิคและอคูสติก

เครื่องดนตรีประเภทคอร์ดที่มีขนาดเล็ก สามารถพกพาไปไหนๆ ได้สะดวก มีเสียงที่นุ่มนวลและสดใส เหมาะสำหรับผู้ที่อยากจะนำไปเล่นเพื่อความสนุกสนานในหมู่เพื่อนฝูงหรือจะบรรเลงเพลินๆ คนเดียวก็สามารถทำได้ และด้วยเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงไม่ดังมากนักจึงเป็นเครื่องดนตรีที่สามารถนำมาฝึกซ้อมได้ง่ายๆ ทุกที่ ทุกเวลา เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 8 ขวบขึ้นไป

ขับร้อง

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถรู้จักและเข้าใจเสียงของตนเอง สามารถร้องเพลงได้ถูกต้องตามอักขระภาษาที่ถูกต้อง มีเทคนิคการร้องเพลงที่ถูกต้อง เป็นสากล สามารถใช้ความรู้ที่มี นำไปใช้เพื่อทำการแสดงในโอกาสต่างๆ ได้  สอบเข้าเรียนต่อในสถาบันทางดนตรีต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศได้  สามารถเข้าร่วมทดสอบความสามารถเพื่อเข้าร่วมเป็นนักแสดงในโอกาสต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศได้

เครื่องลมเป่า

ศิลปะการใช้ลมเป็นสื่อสร้างสรรค์บทเพลง สร้างความไพเราะให้ทั้งผู้เล่นและผู้ฟังจากนิ้วที่เคลื่อนไหวสอดคล้องกับลม ความอิสระของการเล่นเป็นเสน่ห์หนึ่งที่น่าฟัง ทั้งจากเครื่องดนตรี แซกโซโฟน ฟลุ้ต คลาริเน็ต ทรัมเป็ท เป็นต้น การเรียนเครื่องดนตรีที่ใช้ลม ยังส่งเสริมความแข็งแรงของปอด การหายใจ การควบคุมลมหายใจ ตลอดจนความแข็งแรงของร่างกายและบุคลิกภาพที่ดี

กลองชุด

กลอง จังหวะที่เร้าใจสอดคล้องกับการควบร่างกายให้เป็นไปตามท่วงทำนอง  พื้นฐานของการใช้มือและเท้า เพื่อควบคุมเสียงของ กลองเบสดรัม,  กลองสแนร์,   กลองทอม,  ฉาบ เป็นต้น  นั้นหมายถึงว่าเราจะได้เรียนรู้วิธีการควบคุมร่างกายทุกส่วนไปพร้อมกับการเรียนรู้การอ่านโน้ต  เพื่อนำไปฝึก  รูปแบบจังหวะ ROCK   JAZZ  POP  ฯลฯที่ถูกต้อง

ทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะ

วิชาทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะเป็นวิชาที่ว่าด้วยการเรียนรู้องค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี ไม่ว่าจะเป็นบันไดเสียง ระดับเสียง ค่าของตัวโน้ต อัตราจังหวะ และอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างเราให้มีความรู้ความเข้าใจในการบทเพลงที่จะบรรเลงมากยิ่งขึ้น การที่เราจะสามารถบรรเลงดนตรีได้อย่างไพเราะงดงามนั้น นอกจากที่เราจะมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรีอย่างดีเยี่ยมแล้ว เรายังต้องมีความรู้และความเข้าใจในบทเพลงนั้นๆ อย่างถ่องแท้ การเข้าใจถึงบันไดเสียงที่นำมาใช้ เข้าใจถึงการดำเนินคอร์ด เข้าใจถึงขั้นคู่ และเข้าใจถึงองค์ประกอบพื้นฐานอื่นๆ ที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นบทเพลง ก็จะสามารถช่วยให้เราบรรเลงบทเพลงนั้นๆ ออกมาได้อย่างถูกไพเราะและงดงาม

ดนตรีไทย

ศาสตร์และศิลป์ดนตรีไทย    เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมที่หล่อหลอมให้ผู้เรียนมีขนบจารีตที่ผู้เรียนดนตรีไทยซึมซับวิถีไทย  รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมาธิในการจดจำบทเพลงในการ  “ต่อมือ”  เป็นรูปแบบการเรียนรู้ดนตรีไทยจากครูสู่ศิษย์และ  ความอ่อนน้อมที่ศิษย์มีต่อครู โรงเรียนสอนดนตรีเอื้อมอารีย์เล็งเห็นถึงเอกลักษณ์ดนตรีไทยที่เป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังการพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ดนตรีไทย ในเครื่องมือดังนี้    ขิม  ซอด้วง  ซออู้  ระนาดเอก  ระนาดทุ้ม   เป็นต้น  รวมทั้งการนำเครื่องดนตรีจีน  “กู่เจิ้ง”   เป็นสื่อในการเรียนรู้ดนตรีไทย

การรวมวง

การเรียนดนตรีผ่านการเล่นร่วมกัน  เมื่อผู้เรียนผ่านการเรียนเดี่ยวไประยะเวลาหนึ่ง  ผู้เรียนควรมีโอกาสได้เรียนวิชารวมวง  วิชารวมวงทำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนและฝึกซ้อมดนตรี  ผู้เรียนได้ ฝึกทักษะการบรรเลงเพลงทั้งแนวหลักและแนวประสาน การเข้าใจความหมายของบทเพลงและสิ่งที่ผู้ประพันธ์เพลงต้องการสื่อความหมาย รวมถึงการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ นอกจากนี้ผู้เรียนได้ฝีกการสื่อสารผ่านทางร่างกายเพื่อสื่อสารกับสมาชิกวงหรือผู้ควบคุมวงในขณะบรรเลงดนตรีร่วมกัน

ติดต่อ

โรงเรียนสอนดนตรีเอื้อมอารีย์

เลขที่ 178/18 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 33 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

สอบถามรายละเอียด

เวลาทำการ : 09:00 น. – 19:00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทร. 02-101-0558, 093-629-7495, 092-442-4454

Aum Aree’s Facebook